Användarvillkor

Inference Labs (hädanefter ”vi”, ”vår” eller ”oss”) erbjuder hälsokontroller med blodprovsanalys till privatpersoner och företag under produktnamnet Saluto.


Mobilapplikationen Saluto (hädanefter ”Saluto”) är en hälsoplattform som sammanför en stor bredd av olika hälsodata och tar fram individuellt anpassade råd för de livsstilsförändringar som skulle ha störst positiv effekt på din hälsa. Detta genom att kombinera data och uppgifter från tagna blodprover, kroppsmått, hälsoenkäter, digital livsstilslogg samt andra relevanta uppgifter som du tillhandahåller uppnås en helhetsbild av din hälsa med fördjupade insikter kring eventuella hälsorisker.


Vi kan dock inte ställa diagnos eller fastställa om du är sjuk eller frisk och hälsokontrollen ska således inte förväxlas eller ersätta sedvanlig medicinsk vård eller sjukvårdsrådgivning. Saluto kan inte betraktas som ett substitut till traditionell sjukvård utan det utgör endast ett komplement. Vidare finns det möjlighet att ditt resultat av olika anledningar är missvisande eller att de prov som tagits inte ger en rättvisande bild av situationen då alla kan reagera olika på de råd som ges. Resultaten från analysen kan också vara missvisande av andra skäl exempelvis om du inte har följt de anvisningar du får avseende provtagningen eller att du inte har lagt in nödvändiga uppgifter i Saluto.


Våra hälsokontroller med blodprovsanalys ersätter inte läkarkonsultation. Inference Labs har inte ett vårdande ansvar. Det åligger ditt eget ansvar att fortsätta hålla regelbunden kontakt med din vanliga vårdgivare gällande din hälsa. Om du upplever att du kan vara i behov av att träffa en läkare, är orolig för din hälsa eller om du är sjuk ska du uppsöka sjukvård på samma grund som om du ej haft någon information via tester gjorda med oss. Vårdguiden (www.1177.se) finns även för dig som vill söka tips och råd. Vid akut sjukdom ring alltid 112.


Vi är registrerade som vårdgivare hos IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Till dem kan du anmäla om du har några synpunkter eller klagomål.


Våra tjänster riktar sig till privatpersoner som fyllt 18 år och företag som beställer hälsoanalyser till sina anställda genom prenumeration. För att kunna använda Saluto behöver du ha BankID, ett tolvsiffrigt (12) svenskt personnummer samt ett e-postkonto för att vi ska kunna hantera remisser, notiser mm.

Vid godkännande av dessa villkor ger du oss tillstånd till att behandla dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (hädanefter ”GDPR”). Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter på hemsidan samt i Saluto, i den mån vi inte bedöms agera personuppgiftsbiträde åt din arbetsgivare i tillämpliga fall, och vi vidtar åtgärder för att skydda dessa uppgifter i enlighet med GDPR.


Villkor för registrering

Genom att klicka på “Slutför registrering” accepterar du dessa villkor och du lämnar även ditt samtycke till att vi får behandla, lagra och analysera de personuppgifter och prover som du lämnar genom Saluto i enlighet med dessa Användarvillkor samt vår Integritetspolicy.


Dina lämnade personuppgifter kommer även att användas vid utskick av nyhetsbrev och i samband med påminnelser t.ex. vid blodprov, fakturering och annan marknadsföring som t.ex. remarketing.


I den mån samtycke har lämnats, får vi även behandla, lagra och analysera;


(a) dina tidigare provsvar med därtill hörande journalanteckningar hos andra vårdgivare i den mån det är möjligt och finns tillgängligt för att hälsoanalysen och de anpassade råden ska bli så heltäckande och komplett som möjligt; och

(b) din användardata och andra personuppgifter som du tillhandahåller i pseudonymiserad, för vidareutveckling av Saluto och dess tjänster samt för annat forskningsunderlag eller till statistik.


Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att mejla oss på support@saluto.ai. Du är införstådd med att ett återkallat samtycke kan leda till att våra tjänster inte kan fortsätta att tillhandahållas eller att hälsoanalysen och de anpassade råden kan bli missvisande. För mer information vänligen läs vår Integritetspolicy gällande vår behandling.


Vi äger även rätt att erhålla sådan information om din användning av Saluto som, enligt vår skäliga bedömning, krävs för att uppfylla vid var tid gällande lagar, förordningar och myndighetskrav.


Du bekräftar även att du har rätt att fullfölja registreringen, och att du är en fysisk person över 18 år med ett svenskt personnummer. Du bekräftar vidare att de uppgifter du lämnar är korrekta och inte tillhör någon annan. För att få tillgång till Saluto behöver du identifiera dig med BankID, eller annan identifieringstjänst som vi från tid till annan använder.


Våra integrationer med HealthKit (applikationen Hälsa) och Google Fit (applikationen Google Fit) gör det till möjligt för dig att som användare kunna importera data såsom exempelvis stegräknardata, till Saluto från applikationerna Hälsa eller Google Fitness. I applikationerna Hälsa och Google Fit styr du vilka data som du vill synkronisera med Saluto och du kan när som helst välja att koppla från när du inte längre vill dela din data från applikationen Hälsa eller Google Fit med Saluto. I den mån du väljer att synkronisera din data med Saluto lämnar du ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter i enlighet med dessa Användarvillkor samt vår Integritetspolicy. Vi kommer bara behandla de personuppgifter som kommer vara relevanta för tillhandahållandet av våra tjänster och för att kunna ge dig mer individuellt anpassade råd. Dessa personuppgifter kommer aldrig användas för marknadsföring eller liknande tjänster.


Du får inte använda Saluto eller dess tjänster för att göra eller dela något:


(a) som bryter mot de här Användarvillkoren, andra villkor och riktlinjer som gäller för din användning av Saluto;
(b) som är olagligt, vilseledande, diskriminerande eller bedrägligt,
(c) som gör intrång i eller strider mot Inference Labs eller någon annans rättigheter, inklusive deras immateriella rättigheter.

Du får inte ladda upp virus eller skadlig kod eller göra något som kan inaktivera, överbelasta eller hämma Salutos korrekta funktion eller karaktär.


Du får inte söka åtkomst till eller samla in data från Saluto och dess tjänster genom att använda automatiserade medel (utan vårt föregående medgivande) eller försöka få åtkomst till data som du inte har behörighet för. Ditt konto kan spärras permanent om du laddar upp oseriöst, kränkande eller olagligt innehåll, sprider upphovsrättsskyddat material vidare eller på annat sätt skadar Inference Labs och dess rättigheter (inklusive våra underleverantörers rättigheter).


Vi förbehåller oss alltid rätten att kunna ensidigt bestämma vem som ska ges tillgång till Saluto och dess tjänster och vi kan således neka eller avsluta en prenumeration eller spärra ett konto utan angivande av skäl. Återbetalning av eventuell prenumerationsavgift sker för återstående och outnyttjad prenumerationsperiod såvida det inte rör sig om ett brott mot dessa Användarvillkor.


Leverans av hälso- och livsstilsrapporter

För leverans av hälsorapport så kommer du i samband med din registrering bli ombedd att välja ett provtagningsställe för blodprovstagning samt dela med dig av uppgifter kopplade bland annat till din fysiska och/eller mentala hälsa. Detta gör du främst genom att fylla i en hälsoenkät. Dessa uppgifter kan omfatta, men är inte begränsade till, information om vikt, längd, om du lider av någon sjukdom, din medicinska historia eller ditt fysiologiska eller biomedicinska tillstånd. I det fall samtycke lämnats kommer vi även inhämta dina tidigare provsvar med därtill hörande journalanteckningar hos andra vårdgivare i den mån det är möjligt och finns tillgängligt. Förutsättningen för att du ska erhålla en hälsorapport är att du, utöver ifyllandet av hälsoenkäten, också lämnar blodprov.


Du kan få lämna ett blodprov vid flera olika tillfällen under prenumerationen. För leverans av en uppföljande hälsorapport kan du exempelvis bli ombedd att ta ett nytt blodprov.


För leverans av livsstilsrapporter kommer du behöva att löpande lägga in uppgifter om din livsstil och allmänna hälsotillstånd genom att föra en s.k. livsstilslogg. Uppgifter rörande din kost, motion, sömn och ditt allmänna mående kommer därför kontinuerligt att efterfrågas och loggas. Förutsättningen för att du ska erhålla en livsstilsrapport som tar höjd för dina livsstilsfaktorer är att du tillhandahåller dessa uppgifter genom en kontinuerlig loggning av nödvändig data i Saluto.


För att du ska erhålla hälso- och livsstilsrapporter är det därför viktigt att du som användare tillhandahåller nödvändiga uppgifter som efterfrågas via Saluto samt att du lämnar blodprov vid behov. Du kommer alltid att bli meddelad när du behöver komplettera med nya uppgifter eller när du måste ta nya blodprover.


Leverans av hälso- och livsstilsrapporter

Användning av Saluto sker genom att man registrerar sig för en prenumeration som kan antingen löpa på 6 månader eller 12 månader.


Vid registrering i egenskap av anställd, tillämpas den prenumerationsperiod som din arbetsgivare har valt och din prenumeration avslutas i enlighet med din arbetsgivares uppsägning.


Vid registrering i egenskap av privatperson, ska din uppsägning av prenumerationen ske senast en månad innan den initiala prenumerationens slut. I avsaknad av sådan uppsägning förlängs prenumerationen med 6 månader i taget med samma uppsägningstid. I egenskap av privatperson har du i vissa fall rätt till ångerrätt enligt villkoren nedan.


Fakturabetalning

Prenumerationsavgiften för den valda prenumerationsperioden (antingen 6 månaders eller 12 månaders prenumeration) faktureras i förskott med ett betalningsvillkor på 30 dagar i samband med din registrering. Ny fakturering sker i samband med en förlängning.


Om du registrerar dig i egenskap av privatperson kommer faktura skickas till den adress som angivits i samband med registreringen.


Vid registrering i egenskap av anställd sker fakturering enligt överenskommelse med din arbetsgivare.


Försenad betalning

Några dagar efter fakturans förfallodag skickar vi en påminnelse. Vid upprepade förseningar skickar vi inga fler påminnelser. Vid försenad betalning utgår även dröjsmålsränta enligt räntelagen som är Riksbankens referensränta på + 8 procentenheter. Dessutom påförs en påminnelseavgift. Avgiften är lagstadgad och utgår med 60 kronor.


Ångerrätt för privatpersoner

Som privatperson har du rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter genomförd registrering och därmed beställning. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet per e-post till support@saluto.ai. Du kan använda följande mall: Ångerblankett konsumentverket och skicka till oss, men du måste inte använda den utan det räcker med att du i din e-post till oss anger att du önskar avbryta prenumerationen med information om din beställning (inklusive startdatum, ditt namn och orderreferensnummer). För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.


Om tjänsten påbörjats till viss del under ångerfristen återbetalar vi, den del av tjänsten som ej har utförts, dock med undantag av vad som följer av avsnitt Förverkad ångerrätt nedan, i det fall du vill utnyttja din rätt att ångra köpet. Vi kommer att ta ut en administrativ avgift när e- remiss blivit skickad i ditt personnummer. Denna summa kommer även att dras av från den summa som återbetalas till dig i samband med reklamation.


För undvikande av missförstånd, bestämmelser kring ångerrätt gäller inte för dig som användare som har hänvisats till oss av din arbetsgivare.


Verkan av utövad ångerrätt för privatpersoner

Om du utövar din ångerrätt kommer vi att betala tillbaka betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 30 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet.


Förverkad ångerrätt för privatpersoner

När blodprovet väl tagits kan inte prenumerationen ångras utan då är du hänvisad till att säga upp din prenumeration.


Remissens giltighetstid för blodprovstagning

Observera att din remiss är giltig i tre månader från och med registrering eller från och med när du ombeds att ta ett nytt blodprov. Om du inte gått till valt provtagningsställe för blodprov inom denna tid passerat upphör remissen att gälla och därefter kommer du behöva begära en ny remiss. En påminnelse kommer alltid att skickas ut innan remissens giltighetstid löper ut. Du som användare är medveten om att en hälsorapport inte kan levereras om blodprov inte tas inom remissens giltighetstid. För att du som användare ska kunna erhålla hälsorapport och därmed få användning av Salutos tjänster förutsätter det att du även lämnar blodprov.


Säkerhet avseende informationstekniken (IT) samt cookies

Vår underleverantör av journalsystem och databas uppfyller samtliga författningsreglerade krav. Journalsystemet är en CE-märkt medicinteknisk produkt som uppfyller kraven i det medicintekniska regelverket för produkter. Vår underleverantör lagrar journaler enligt Patientdatalagen och dessa säkerhetskopieras och görs tillgängliga enligt integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer.


En cookie är en textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator. Genom att cookiens innehåll i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till webbplatsen i fråga är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser där syftet t.ex. kan vara att användaren inte ska behöva logga in på nytt eller ange språkval och andra inställningar inför varje besök, att följa med hur webbplatsen används eller att användaren ska få individualiserade budskap baserad på tidigare besök, sökningar och köp. Cookies kan ha en tidpunkt efter vilken de inte längre används, då sparas de (beroende på webbläsarens inställningar) på datorns hårddisk, för att kunna returneras också senare (permanent cookie). I övriga fall lagras de i datorns primärminne och gäller tills webbläsaren stängs ned. Den senare typen kallas session cookies eftersom de används för en enskild http-session, inte för att lagra information om en kund mellan sessionerna. Cookies används på vår hemsida i syfte att samla in anonymiserad statistik via webbanalysverktyg samt för att rikta budskap ur ett marknadsföringsperspektiv. Dessa cookies kan raderas i webbläsaren, och du kan också välja att inte acceptera dem genom att stänga av denna möjlighet i din webbläsare.


Hantering av personuppgifter

GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Förordningen har till syfte att säkerställa en likvärdig nivå vad gäller hantering och skydd av personuppgifter i samtliga EU:s medlemsländer och gäller som tvingande lag.


Vår insamling av personliga data kan kategoriseras som “känsliga personuppgifter” inom ramen för GDPR. Vi registrerar olika typer av personuppgifter för att kunna genomföra vår leverans av tjänster och för att kunna hantera din prenumeration. Exempelvis handlar det om personuppgifter kopplade till vården och medicinska data, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt valt provtagningsställe.


Det finns olika lagliga grunder till att vi får behandla och lagra uppgifter för att kunna erbjuda våra tjänster till dig som användare. Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett behov, utifrån ändamål samt vad olika lagar kräver. För hälsodata, blodprovssvar och annan lagrad information gäller att vi sparar dessa via vår underleverantör under minst tio år från det att den sista uppgiften fördes in i databasen. Personuppgifter och medicinska data kan sparas längre tid för arkivändamål samt för forskning eller statistik.


Om du har hänvisats till oss av din arbetsgivare, kan vi bedömas agera personuppgiftsbiträde åt denne och behandlar då dina personuppgifter enligt instruktion och på uppdrag av denne. Vi lämnar dock aldrig ut några känsliga personuppgifter till din arbetsgivare, dvs uppgifter gällande din hälsa inklusive huruvida du har nyttjat Salutos tjänster eller inte.


Du som användare har rätt att begära tillgång till dina sparade personuppgifter och även önska rättelse eller radering. Om du vill ändra dina kontaktuppgifter, radera uppgifter eller säga upp ditt samtycke skickar du en e-post till support@saluto.ai. Vi tar emot din förfrågan och tar ställning till om det går att genomföra utifrån dataskyddsförordningen och andra lagar.


I avtal med underleverantör säkerställer vi även att GDPR följs avseende hantering av dina personuppgifter. Personuppgifterna sparas under den tid man har en pågående avtalsrelation och en tid därefter eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess att du säger upp det.


Hantering av personuppgifter

Vi följer lagar som behandlar personuppgifter, såsom patientdatalagen (2008:355), offentlighetsoch sekretesslagen (2209:400) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) då personuppgifter berörs. Personuppgifterna används i syfte att kunna skicka information och påminnelser via sms och e-post samt för att kunna genomföra och hantera analyser, rapporter, hälsodata och övrig information som tillgängliggörs i Saluto genom din användning. E-posten innehåller en bekräftelse på din registrering, vilket provtagningsställe du valt, information om vad du behöver tänka på inför provtagningen samt dina kunduppgifter och i tillämpliga faktureringsadress. Påminnelsen innehåller besked om att din hälsorapport är färdig att ta del av i Saluto.


För närmare information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen läs även vår Integritetspolicy.


Tillgänglig information via Saluto

När inloggning sker via Saluto hämtas information från en elektronisk databas baserat på ditt personnummer. Inloggningen hanteras via BankID vilket gör att lösningen är säker för dig som kund.


Priser och prisändringar

Alla priser är angivna i SEK. Priserna för privatpersoner är inklusive moms och priserna för företag är exklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna som anges i Saluto eller på hemsidan.


Ansvar för fel

Vi står inte ansvariga för fel som beror på det laboratorium som utfört provtagning och analys eller tekniska fel som beror på antingen e-butiksleverantören, journalsystemsleverantören eller en annan tredje part.


Vi är enbart skyldiga att ersätta dig i den mån sådan skyldighet följer av tvingande lagstiftning. Vi ersätter inte dig för indirekt förlust eller förlust i näringsverksamhet, och vår totala ersättningsskyldighet ska inte under några omständigheter överstiga vad du har betalat till oss under de 12 månader som föregick den skadevållande händelsen.


Ändringar av Användarvillkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra Användarvillkoren från tid till annan och detta kommer att meddelas via vår hemsida och/eller i meddelande till dig. Aktuella Användarvillkor finns alltid tillgänglig på vår hemsida.


Reklamation

Kontakta oss på support@saluto.ai om du inte är nöjd med någon del av den tjänst vi erbjuder.

info@saluto.ai

Epicenter - Malmskillnadsgatan 44A, 111 57 Stockholm

linkedin.com/company/salutoai

LADDA NER VÅR APP