1. Personuppgiftsansvar och grund för behandling

(1.1) Denna integritetspolicy gäller när Inference Labs AB (hädanefter ”Inference Labs”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”), organisationsnummer 559331-3439, Riddargatan 29, 114 57 Stockholm, utför behandling av personuppgifter som avser personer som använder Inference Labs tjänster (”du”, ”dig”, ”dina”). Inference Labs behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, (”Dataskyddsförordningen”).


(1.2) Behandling av personuppgifter vid nyttjande av Inference Labs tjänster sker med grund i ett direkt avtal med dig (den registrerade) eller genom avtal med din arbetsgivare i de fall där du hänvisas till oss genom din arbetsgivare. Behandling sker även för att följa rättsliga förpliktelser enligt lag och myndighetsbeslut och för särskilda behandlingar med ditt samtycke.


2. Ändamålen med behandlingen

2.1 Vi behandlar dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal med dig eller med din arbetsgivare och berättigade intressen. Vi måste behandla personuppgifter för att kunna leverera de tjänster som vi erbjuder och du kan därför inte vara en användare hos oss utan att vi behandlar dina personuppgifter. Detta innebär att vi kommer att behandla dina personuppgifter för följande ändamål;

(a) administrering av provtagning;

(b) tillhandahållande av provsvar och kommentarer;

(c) motverka otillbörlig användning av tjänsterna, såsom kontroll av identitet;

(d) kundanalys, affärsutveckling, utvärdering och intern analys (såsom programtester, analys, statistik och felsökning);

(e) sköta kontakter med provtagningsställen, laboratorier och andra eventuella underleverantörer;

(f) administration av betalning för tjänsten;

(g) kontakter med dig och underhåll av kontaktvägar;

(h) kommersiella meddelanden och marknadsföring (såsom erbjudanden från oss och nyhetsbrev); och

(i) för säkerställa våra legala rättigheter, gentemot dig, mot tredje man och i tillämpliga fall mot din arbetsgivare;

(j) efterlevande av tillämplig lagstiftning och myndighetsbeslut (såsom bland annat patientdatalagen och bokföringslagen)


I de fall du har hänvisats till oss av din arbetsgivare, kan vi bedömas agera personuppgiftsbiträde åt denne och då behandlar vi dina personuppgifter enligt instruktion och på uppdrag av denne. Vi lämnar dock aldrig ut några känsliga personuppgifter till din arbetsgivare, dvs uppgifter gällande din hälsa inklusive huruvida du har nyttjat Salutos tjänster eller inte.


(2.2) Vi behandlar s.k. känsliga uppgifter, såsom uppgifter om din hälsa, endast för ändamålen att fullgöra våra skyldigheter att föra dokumentation som behövs för tillhandahållandet av tjänsten eller som vi är skyldiga att upprätta enligt lag, att ge förebyggande livsstilsförändrande rekommendationer avseende din hälsa, tillhandahålla provsvar till dig, fullgöra andra skyldigheter gentemot dig enligt avtalet med dig, utveckla och säkra kvaliteten i vår verksamhet samt för administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten.


Personuppgifter som behandlas

(3.1) En personuppgift är all information som kan knytas till en levande person. Vi samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. Viss information om dig kommer också att skapas genom de prov och tester som du kan beställa samt som inhämtande av tidigare provresultat och journalanteckningar som lämnas av laboratorier och kliniker som biträder oss.


(3.2) Följande personuppgifter kommer vi att samla in från dig när du använder våra tjänster:

(a) Uppgift om din identitet – förnamn, efternamn, personnummer och kön.

(b) Dina kontaktuppgifter – adress för faktura och leverans, e-postadress, telefonnummer.

(c) Betalningsinformation – information för att genomföra betalningar till Inference Labs, eller utställa faktura.

(d) Lämnade hälsouppgifter – information som du lämnar gällande din hälsa samt provresultat

(e) Tidigare hälsouppgifter i den mån samtycke har lämnats - information om din hälsa, dina tidigare provresultat och uppgifter om, exempelvis, dina blodvärden samt läkares kommentar på resultaten och journaldata.

(f) Uppgifter som du väljer att dela med Saluto genom synkronisering med applikationen Hälsa eller Google Fit och som kommer vara relevanta för tillhandahållandet av våra tjänster – avser information kopplat till ditt kroppsmått, blodtryck, din fysiska aktivitet och träningsdata såsom antalet tagna steg, puls, distans, hastighet, tid, kalorier samt övriga hälsouppgifter som du väljer att dela med Saluto såsom uppgifter kopplade till din sömn och kost.

(g) Information om tjänst/prov – uppgift om vad för produkt (prov eller analys) som du har beställt.

(h) Korrespondens: dina meddelanden till och från Inference Labs, vilket kan infatta beskrivning av ditt ärende och vårdpersonals rekommendationer.

(i) IT-data – för att du ska kunna kommunicera med vårt system Saluto måste vi behandla uppgifter om den enhet du använder (dvs. din dator, smarta telefon eller liknande), exempelvis enhetens IP-adress.


(3.3) Om du kontaktar vår kundtjänst för hjälp med ett ärende eller för återbetalning när du använder tjänsten i egenskap av privatperson kommer ärendet att kräva att vi behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter som behandlas inom ramen för kundtjänst kan exempelvis vara:

(a) Uppgift om identitet – såsom förnamn, efternamn och personnummer. Om du i skrift också lämnar uppgift om andras identitet kommer vi inte att spara den informationen om det inte krävs för ärendet eller för att utreda bedrägeri eller liknande syfte.

(b) Ärendebeskrivning – vid din kontakt och beskrivning av supportärendet kan vi inte styra vilka uppgifter du lämnar. Din ärendebeskrivning kan därför omfatta personuppgifter som vi inte har anledning att behandla. Sådana personuppgifter kommer inte vi att spara.

(c) Återbetalningshantering – om kundtjänstärendet gäller eller leder till återbetalning kommer vi att behöva behandla uppgift om bankkonto för utbetalningen, samt pris och övriga uppgifter om köpet som återbetalningen avser.


4. Mottagare av personuppgifter

(4.1) Vår tjänst är komplicerad och förutsätter att vi samarbetar med och interagerar med andra aktörer inom vården och att vi tar hjälp av utvecklare och andra leverantörer. Vi kommer därför att överföra dina personuppgifter och ta hjälp av andra aktörer för att behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för att
(i) uppfylla avtalet med dig,
(ii) efterleva lag, författning eller beslut. Vi använder oss av personuppgiftsbiträden som administrerar och hanterar uppgifter för vår räkning. Sådana personuppgiftsbiträden får inte använda eller dela dina personuppgifter på något annat sätt eller för andra ändamål än i enlighet med den här integritetspolicyn.


(4.2) Personuppgifter kan komma att delas med andra när det behövs för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet med dig eller din arbetsgivare i tillämpliga fall, då vi har ett berättigat intresse eller för att vi är skyldiga att göra det för att följa lagar, regler eller beslut. Följande kategorier av mottagare kan komma ifråga;


(a) Provtagningsställen och laboratorier: Vi kommer att dela med oss av nödvändiga personuppgifter till provtagningsstället där du väljer att ta ditt prov i den mån det är nödvändigt för att provtagningsstället ska kunna identifiera dig och genomföra provet. Vidare samarbetar vi med laboratorier som analyserar provet och lämnar provsvar – i dessa fall kommer vi att dela med oss av dina personuppgifter till laboratorierna.


(b) Inhyrd personal och konsulter: I den mån vi använder inhyrd personal kommer sådan personal att få ta del av de personuppgifter om dig som är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Om det är nödvändigt för utveckling av tjänsten, felsökning eller andra liknande tekniska åtgärder, kan vi komma att ge IT-konsulter och -utvecklare tillgång till vissa personuppgifter.


(c) Myndigheter: Vi kommer att dela dina personuppgifter till myndigheter och tillsynsorgan om vi är skyldiga att göra det enligt lag. I vissa fall kan vi vara förhindrade enligt lag att meddela dig om att en myndighet har begärt att få del av dina personuppgifter.


(d) Leverantörer av aviseringstjänster: För att skicka påminnelser, bekräftelser och annan automatisk kommunikation till dig kan vi komma att ge leverantörer av sådana aviseringstjänster tillgång till dina kontaktuppgifter i den mån det är nödvändigt.

(4.3) Oavsett ovanstående följer vi alltid gällande lagstiftning beträffande dina personuppgifter som rör känsliga uppgifter. Det innebär bl.a. begränsad tillgång till sådana uppgifter och att de som får del av uppgifterna har tystnadsplikt.


(4.4) Vad gäller information som du väljer att dela med Saluto genom synkronisering med applikationen Hälsa (Apple Health) eller Google Fit, kommer dessa personuppgifter aldrig användas för marknadsföring eller liknande tjänster.


(4.5) Vår avsikt är att behandla alla personuppgifter inom EU/EES. Om personuppgifter skulle komma att överföras till ett land utanför EU/EES som inte tillämpar samma skyddsnivåer för behandlingen av personuppgifter, kommer vi i så fall att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att behandlingen sker på en motsvarande skyddsnivå som den inom EU/EES. Det kan t.ex. ske genom användandet av s.k. standardavtalsklausuler.


(4.6) Känsliga uppgifter om dig, däribland dina hälsouppgifter, behandlas i enlighet med lag. Sådana uppgifter kommer därför bara att vara tillgängliga för sådan personal som ska ha tillgång till dem enligt lag. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut eller överföras till någon mottagare annat än när så får ske enligt lag eller enligt ditt samtycke. Detta gäller även i förhållande till din arbetsgivare i de fall du använder våra tjänster i egenskap av anställd.


(4.7) Inga hälsouppgifter som vi behandlar förs utanför EU/EES av oss eller våra leverantörer.


5. Bevarande av personuppgifter

(5.1) Personuppgifter bevaras så länge som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivits ovan. Det betyder att de flesta personuppgifter om dig kommer att raderas automatiskt efter det att en lagstadgad arkiveringstid har löpt ut eller när vårt kundförhållande med dig eller din arbetsgivare har upphört.


(5.2) Vi bevarar uppgifter som förekommer i mobilapplikationen Saluto i tio år från det att den sista uppgiften förts in i databasen, men du kan när som helst begära att vi tar bort din tillgänglighet till dem digitalt genom att återkalla ditt samtycke eller genom att avsluta ditt konto. Observera att vi, oavsett vid en sådan begäran, kan vara skyldiga att spara vissa av uppgifterna i databasen enligt patientdatalagen. En registrering som inte utnyttjas inom sex månader från registreringen, kommer resultera i en radering av dina personuppgifter en kort tid efter att de sex månaderna förflutit.


(5.3) Vi är skyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078) att bevara vissa personuppgifter, ex. de som förekommer i fakturor och liknande bokföringsunderlag, i sju år. Personuppgifter som bevaras för bokföringsändamål kommer bara att användas för det syftet.


Vi står inte ansvariga för fel som beror på det laboratorium som utfört provtagning och analys eller tekniska fel som beror på antingen e-butiksleverantören, journalsystemsleverantören eller en annan tredje part.


(5.4) Uppgifter om dig som kopplas till ditt användarkonto på Saluto kommer att bevaras så länge ditt konto är öppet. Du kan välja att stänga ned ditt konto och vi kommer då att radera dina uppgifter när de inte behöver bevaras för andra syften, som beskrivits ovan.


6. Gallring och rättelse av personuppgifter

(6.2) Innan uppgifterna används som underlag för statistik och produktutveckling avpersonifieras de och aggregeras, vilket betyder att de inte längre kan kopplas till dig, vare sig av oss eller av någon annan. Informationen innehåller då inte längre personuppgifter. I den mån samtycke har lämnats, får pseudonymiserade och avidentifierade personuppgifter användas för vidareutveckling av Saluto och dess tjänster samt för annat forskningsunderlag eller till statistik.


(6.3) När vi utför en gallring av personuppgifter kan denna inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan ingen person längre associeras med den information som återstår.


(6.4) Du har rätt att begära ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har om dig och skulle någon uppgift vara felaktigt kan du begära att vi rättar uppgiften. Du har också rätt att begära att personuppgifterna raderas, förutsatt att uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för, att dina skäl för invändningen mot behandlingen grundar sig på berättigade intressen som väger tyngre än våra skäl för fortsatt behandling, eller om det finns en laglig skyldighet att radera personuppgifterna. Radering sker antingen genom att uppgifterna tas bort eller avpersonifieras


(6.5) Du kan ha rätt att begära att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering). Det förutsätter att du har lämnat uppgifterna till oss och att vår rätt att behandla personuppgifterna grundar sig på fullgörande av åtaganden, som beskrivits ovan, samt att behandlingen kan ske automatiserat och att det är tekniskt möjligt. Det kan finnas vissa undantag till dina rättigheter som beskrivits ovan och din begäran kan därför komma att avslås om vi exempelvis är förhindrade enligt lag att bevilja din begäran.


(6.6) Om du vill begära ett registerutdrag eller rätta/radera en uppgift ber vi dig att vända dig till support@saluto.ai.


7. Informationssäkerhet

(7.1) Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med avsnitt 2 av Dataskyddsförordningen. Vi har särskilda interna riktlinjer och processer för att hantera frågor om informationssäkerhet och för att förhindra och upptäcka läckor.


(7.2) Om dina personuppgifter omfattas av en inträffad säkerhetsincident (så kallad ”personuppgiftsincident”) kommer vi att kontakta dig i enlighet med Dataskyddsförordningen.


8. Cookies

(8.1) På vår hemsida används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som gör det möjligt att följa vad besökaren gör på hemsidan.


(8.2) Det finns två typer av cookies:

(a) En permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
(b) En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en hemsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.


(8.3) Vi använder cookies för att vår hemsida ska fungera, för statistik och i syfte att möjliggöra annonsering.


(8.4) Vår hemsida innehåller även cookies från tredje part som noterar ditt besök till hemsidan för att möjliggöra annonsering på andra hemsidor.


(8.5) Ingen identifikationsinformation, som e-post eller namn, sparas om besökaren genom cookies.

(8.6) Besökaren kan välja att inte acceptera cookies genom att stänga av cookies i sin egen webbläsares säkerhetsinställningar.

(8.7) Besökaren kan även ställa in webbläsaren så att han eller hon får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på besökarens dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

(8.8) Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats (http://www.pts.se/).


9. Mobilapplikationen Saluto

(9.1) Våra användare har möjlighet att själv läsa och ta del av sina hälso- och livsstilsrapporter. Under fliken ”Rapporter” kan du själv följa dina testresultat och värden över tid. Där kan du även hitta information om hur ditt resultat ska tolkas. Dessutom kan du själv välja att dela informationen med andra.


10. Dina rättigheter

(10.1) Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke till en viss behandling utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen innan återkallandet. Du kan exempelvis ha valt att samtycka till att vi kontaktar dig med nyhetsbrev och andra utskick. Du kan då välja att avregistrera dig genom att följa en länk i dessa utskick.

(10.2) Du har rätt att begära att behandlingen begränsas till lagring och att invända mot behandlingen.

(10.3) Du har alltid rätten att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

(10.4) Om du vill återkalla ditt samtycke ber vi dig att vända dig att kontakta oss genom att skicka e-post till support@saluto.ai.

info@saluto.ai

Epicenter - Malmskillnadsgatan 44A, 111 57 Stockholm

linkedin.com/company/salutoai

LADDA NER VÅR APP